שתיית קפה אחרי הדלקת נרות שבת

האם מותר לאישה לשתות קפה לאחר שהדליקה נרות שבת? נעיין בקצרה במקורות הסוגיה.

כותב הטור (סימן רע"א): "ואסור לטעום כלום בין מים ובין יין משתחשך עד שיקדש". כמקור לדין זה מביא הבית יוסף את הגמרא בפסחים (ק"ה ע"א): "אמר רב: כשם שהשבת קובעת למעשר כך שבת קובעת לקידוש". ומבאר שם רש"י: "כשם שקובעת למעשר. אפילו אכילת עראי דשבת חשובה קבע למעשר.. כך קובעת לקידוש. שאסור לטעום עד שיקדש".

לאכילה בשבת יש חשיבות, ועל כן אסורה אפילו טעימה קלה מבלי שיקדש לפניה.

בהמשך דבריו הביא הב"י מדברי הרשב"א שהוכיח מהירושלמי שאפילו שתית מים נאסרה קודם הקידוש.

מפשט הגמרא משמע שהשבת היא הקובעת את חשיבות האכילה, מה הדין במי שמקבל שבת מבעוד יום, האם בזמן של 'תוספת שבת' חל אותו הדין של הקביעות האוסר בטעימה לפני הקידוש?

הב"ח (שם) דן בשאלה זו. מדברי הטור הנ"ל וכן מלשונו של הרמב"ם בדין זה (שבת כט, ה) – "אסור לאדם לאכול או לשתות יין משקדש היום עד שיקדש" משמע שדווקא משחשיכה נאסרה הטעימה, אמנם בסימן רע"ט לגבי קידוש בבית הכנסת כתב הטור שאסור לטעום לפני הקידוש, ולא כתב ששייך דין זה משחשיכה דווקא. מסתירה זו למד הב"ח שמי שקיבל עליו שבת מבעוד יום נאסר אף הוא באכילה ושתיה עד שיקדש, וכך הוא כותב: "ויש לומר דכאן איירי כשלא קיבל עליו השבת הילכך דוקא משחשכה אמרינן שבת קבעה לנפשה דאסור לטעום משחשכה עד שיקדש… אבל לעיל מיירי כשהתפלל ערבית וקיבל עליו השבת התם ודאי אפילו בפלג המנחה נמי אסור לטעום עד שיקדש..".

רוב הפוסקים הביאו את דברי הב"ח הללו להלכה, ובהם המגן אברהם, המשנה ברורה (ס"ק י"א), שמירת שבת כהלכתה (סוף פמ"ג), כף החיים (ס"ק כ"א) וחזון עובדיה (שבת א עמ' רכא).

אולי ניתן לדייק אף מלשונו המחבר שכתב בסתמא (רעא, ד): "אָסוּר לִטְעֹם כְּלוּם קֹדֶם שֶׁיְּקַדֵּשׁ" ולא הביא את לשונותיהם של הטור שכתב "משתחשך" או של הרמב"ם שכתב "משקדש היום", אף שבדרך כלל כותב הוא את הדינים בלשונם של רבותינו הראשונים, כדי להורות שאין הדבר תלוי דווקא בכניסת יום השבת, אלא שייך אף בקבלת שבת באופנים שהוזכרו בסימנים הקודמים, כתפילה והדלקת נרות.

יש מן האחרונים שרצו לחלק בין הדרכים השונות של קבלת שבת, וטענו שדברי הב"ח אמורים דווקא במי שכבר התפלל ערבית וכעת הוא רוצה לקדש, אבל בהדלקת נרות כשאינם רוצים עדיין לקדש אין איסור אכילה. וכן יש שרצו להקל בשתיית מים וכדומה בהתבסס על הרמב"ם שאסר דווקא שתיית יין קודם הקידוש, ויש שהורו שכדי לטעום יש להתנות שלא מקבלים שבת בהדלקה.

למעשה כתב ה'שמירת שבת כהלכתה' שבשעת הצורך אפשר להקל בשתיית מים או תה (ומסתמא הוא הדין לקפה), אך אין לנהוג כן בדרך של קבע ולכתחילה.

מאמרים אחרונים
Picture of אתרא קדישא
אתרא קדישא

יומא כותב למגירה דברי תורה זה מספר שנים, עד אשר אחיו פגש אותו והמליץ לו להעלות את כתביו לאוויר המרשתת. וכך קרה.